Short Doujinshi

Lưu ý: Click vào các số vd: (1) ,(2),.. để đọc SDou

Những số in đậm cho biết là trong những short dou đó có H

=========================

(1) – (2) – (3)

Tất cả pass của Sdou này đều là tên của anh seme (5 kí tự,không viết hoa)

(Gợi ý: bắt đầu bằng chữ g****)

Advertisements